Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , जोगबुढा, डडेलधुरा

परशुराम-१२, जाेगबुढा डडेल्धुरा नेपाल

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सि.नं.सेवाहरुकागजातहरुप्रक्रियाहरुएक्सन1

वंशजको आधारमा नागरिकता

लाग्ने समय

सोही दिन ।

सुल्क

रु १० को टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी महेश सिँह धामी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी डम्बर सिँह खड्का
 • अनुसूची १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फारम ।
 • आमा र बाबु वा आफ्नो बंशज तर्फका तीन पुस्ता भित्रका नातेदारको नागरिकताका प्रमाणपत्र ।
 • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र÷शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।
 • सनाखतको लागि एकाघरका अभिभावक ।
 • स्पष्ट मुखाकृति (दुवैकान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय फोटो २ प्रति ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरिकता र विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र समेत ।

संलग्न कागजातहरु र अभिभावक सहित नागरिकता फाँट (काेठा नं. ०३) मा पेश गर्ने ।


2

नागरिकता प्रमाणपत्र नलिदै विवाह भएकी नेपाली महिलाकाे हकमा

लाग्ने समय

सोही दिन ।

सुल्क

रु १० को टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी महेश सिँह धामी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी डम्बर सिँह खड्का
 • विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र ।
 • पति वा ससुराको नागरिकता प्रमाणपत्र । 
 • पति, सासु र ससुरा वा जेठाजु वा देवर मध्ये कसैको सनाखत ।
 • माइती पट्टिको आमा वा बाबु, दाजु वा भाईको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

संलग्न कागजातहरु र सनाखत गर्ने व्यक्ति सहित नागरिकता फाँट (काेठा नं. ०३) मा पेश गर्ने ।


3

बसाइसराइकाे हकमा

लाग्ने समय

सोही दिन ।

सुल्क

रु. १० को टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी महेश सिँह धामी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी डम्बर सिँह खड्का
 • बसाइसराइको प्रमाणपत्र । 
 • जग्गाधनी प्रमाणप पुर्जा । 
 • नक्सा पासको प्रमाण पुर्जा ।
 • पानी, बिजुली, टेलिफोन महशुल कार्ड आदि प्रमाण ।

संलग्न कागजातहरु राखी नागरिकता शाखा (काेठा नं. ०३) मा पेश गर्ने ।


 

 


नागरिकताकाे प्रतिलिपी

लाग्ने समय

सोही दिन ।

सुल्क

रु. १३ को टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी महेश सिँह धामी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी डम्बर सिँह खड्का
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर मिति समेत उल्लेख भएको निर्धारित आवेदन फारम । 
 • स्पष्ट मुखाकृति (दुवै कान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय फोटो २ प्रति । 
 • हराएको नागरिकताको प्रतिलिपी÷मतदाता परिचय पत्र ।

सम्बन्धित कागजातहरु नागरिकता फाँट (काेठा नं. ०३) मा पेश गर्ने ।


पतिकाे नामथर समावेश गर्न ।

लाग्ने समय

सोही दिन ।

सुल्क

रु. १३ को टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी महेश सिँह धामी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी डम्बर सिँह खड्का
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाणपत्र । 
 • विवाहदर्ता प्रमाणपत्र । 
 • स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित आवेदन फारम । 
 • सनाखतको लागि पति वा एकाघरको अभिभावक । 
 • पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

संलग्न कागजातहरु राखी नागरिकता शाखा (काेठा नं. ०३) मा पेश गर्ने ।


पुनः विवाह गरी हालकाे पतिकाे नामथर र वतन कायम गर्न

लाग्ने समय

सोही दिन ।

सुल्क

रु. १३ को टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी महेश सिँह धामी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी डम्बर सिँह खड्का
 • हालको पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र । 
 • विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र । 
 • सम्बन्ध विच्छेद गरेको अदालतको फैसला । 
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित आवेदन फारम । 
 • नागरिकता प्रमाणपत्र । 
 • स्पष्ट मुखाकृति (दुवै कान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय फोटो २ प्रति ।

संलग्न कागजातहरु राखी नागरिकता फाँट (काेठा नं. ०३) मा पेश गर्ने ।